10 червня 2016 року в Раду Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів потрапив остаточний варіант Порівняльної таблиці до проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» № 3726, прийнятого в першому читанні Верховною Радою України. Дана таблиця враховує всі поправки, внесені народними депутатами України після першого читання.

Уважно ознайомившись з поправками, приватні детективи-практики зрозуміли: ЖОДНОГО СЛОВА ІЗ ПОПРАВОК, ЗАПРОПОНОВАНИХ АСОЦІАЦІЄЮ, В ДОКУМЕНТІ НЕМАЄ!

Таким чином, чотирирічна робота експертної групи Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів, всієї детективної спільноти України, які всі ці роки працювали над документами щодо врегулювання професії виявилася проваленою!

У 2013-14 роках пропозиції приватних детективів не чули депутати влади Януковича, сьогодні їх не чує НОВА влада.

Депутатські лоббістські купки готуються прийняти новий закон під свої кишенькові служби розвідки, легалізуючи їх протизаконну діяльність і нівелюючи саму сутність професії приватного детектива.

Рада Асоціації вважає, що проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» № 3726 з нинішніми поправками:

А. Відкриває широке поле для корупції, розвитку шахрайських і кримінальних структур під виглядом приватної детективної діяльності;

Б. Змушує тих, хто сьогодні займається приватним розшуком відкрито і легально після прийняття Закону № 3726 з нинішніми правками перейти на нелегальне положення;

В. Проект є, по суті, законопроектом, який практично знищує приватну детективну діяльність в Україні, ставлячи її в залежність від диктату окремих представників силових структур і приватних осіб (як це зроблено в Російській Федерації)

Протягом багатьох років, приватні детективи України, що мали сміливість працювати легально і платити податки в казну держави, вимагали очистити величезний ринок недержавної безпеки від шахраїв, врегулювати приватну детективну діяльність, зверталися до багатьох народних депутатів України кількох скликань з готовими Законопроектами, але завжди отримували відповідь: «ВАС НЕ ІСНУЄ!»

А чого ж хочуть практики з багаторічним досвідом роботи приватними детективами?

Всього лише:

1. Не створювати корупційних схем, віддаючи право контролю над приватною детективною діяльністю правоохоронним органам (слід визначити контролюючим органом Міністерства юстиції України);

2. Не допустити в професію шахраїв, дилетантів, непрофесіоналів (чітко визначити «хто може бути приватним детективом»);

3. Визначити гарантії професії (в законопроекті про гарантії сказано однією загальною фразою!);

4. Ввести можливість участі в становленні і контролі діяльності приватних детективів громадських об’єднань практикуючих приватних детективів через створення Галузевої палати приватних детективів України;

5. Ввести чіткі критерії щодо підготовки і навчання приватних детективів (не допустити масового непрофесійного підходу в спеціальній підготовці);

6. Чітко визначити права і обов’язки приватного детектива (доповнити нинішні норми пунктами і статтями, що відповідають реаліям, а не теоретичному розумінню і особистим інтересам деяких авторів законопроекту)

Після багаторічних і багаторазових спроб бути почутими, ми розуміємо – НАМ ЦЕ НЕ ВДАЛОСЯ.

Рада Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів від імені всіх членів Асоціації, від імені членів експертної групи по формуванню доповнень і змін до проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» № 3726 офіційно заявляє, що приватні детективи України не мають ні найменьшого відношення до додатків і змін, внесених в зазначену вище таблицю. Жоден з приватних детективів України не був допущений до прямої участі у формуванні тексту поправок, хоча ці поправки передані особисто народним депутатам Комітету ВРУ з питань контролю над правоохоронною діяльністю.

З усією відповідальністю заявляємо, що після прийняття Закону № №3726 у тому вигляді, що є зараз, приватні детективи України, які сьогодні працюють відкрито і легально, будуть змушені шукати інші шляхи праці, що не мають корупційних складових!

ЗАКОН- КРАЙ, ЯК НЕОБХІДНИЙ! АЛЕ — ЗАКОН, А НЕ КОРУПЦІЙНИЙ НАБІР СТАТЕЙ!

Конкретні пропозиції щодо доповнень і змін в законопроект від Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів.

Порівняльна таблиця до проекту Закону №3726, підготовлена Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності до II читання. (в кінці)

Рада Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів

 

Перевод на русский язык:

10 июня 2016 года в Совет Всеукраинской Ассоциации Частных Детективов попала окончательный вариант Сравнительной таблицы к проекту Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» № 3726, принятого в первом чтении Верховной Рады Украины. Данная таблица учитывает все поправки, внесённые народными депутатами Украины после первого чтения.

Внимательно ознакомившись с поправками, частные детективы – практики поняли: НИ ОДНОГО СЛОВА ИЗ ПОПРАВОК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ АССОЦИАЦИЕЙ, В ДОКУМЕНТЕ – НЕТ!

Таким образом, четырехгодичная работа экспертной группы Всеукраинской Ассоциации Частных Детективов, всего детективного сообщества Украины, все эти годы работавших над документами по урегулированию профессии оказалась проваленной!

В 2013-14 годах предложения частных детективов не слышали депутаты власти Януковича, сегодня их не слышит НОВАЯ власть.

Депутатские лобби готовятся принять новый закон под свои карманные службы разведки, легализируя их противозаконную деятельность и нивелируя саму сущность профессии частного детектива.

Совет Ассоциации считает, что проект Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» № 3726 с нынешними поправками:

А. Открывает широкое поле для предпосылок к коррупции, развития мошеннических и криминальных структур под видом частной детективной деятельности;

Б. Заставляет тех, кто сегодня занимается частным сыском открыто и легально – после принятия Закона № 3726 с нынешними правками искать способы уйти «в тень»;

В. Является, по сути, законопроектом, который уничтожает частную детективную деятельность в Украине, ставя её в зависимость от диктата отдельных представителей силовых структур и частных лиц (как это сделано в Российской Федерации)

На протяжении многих лет, частные детективы Украины, посмевшие работать легально и платить налоги в казну государства, требовали очистить огромный рынок негосударственной безопасности от мошенников, урегулировать частную детективную деятельность, обращались к многим народным депутатам Украины нескольких созывов готовыми Законопроектами, но всегда получали ответ: «ВАС НЕ СУЩЕСТВУЕТ!»

А чего же хотят практики с многолетним опытом работы частными детективами?

Всего лишь:

Не создавать коррупционных схем, отдавая право контроля над частной детективной деятельности правоохранительным органам (определить контролирующим органом Министерство юстиции Украины);

Не допустить в профессию мошенников, дилетантов, непрофессионалов (чётко определить «кто может быть частным детективом»);

Определить гарантии профессии (в законопроекте о гарантиях сказано одной общей фразой!);

Ввести возможность участия в становлении и контроле деятельности частных детективов общественных объединений практикующих частных детективов через создание Отраслевой палаты;

Ввести чёткие критерии по подготовке и обучению частных детективов (не допустить массового непрофессионального подхода в специальной подготовке);

Конкретно указать права и обязанности частного детектива (дополнить нынешние нормы пунктами и статьями, соответствующие реалиям, а не теоретическому пониманию и личным интересам некоторых авторов законопроекта)

После многолетних и многократных попыток быть услышанными, мы понимаем — ЭТО НАМ НЕ УДАЛОСЬ.

Совет Всеукраинской Ассоциации Частных Детективов от имени всех членов Ассоциации, от имени членов экспертной группы по формированию дополнений и изменений в проект Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» № 3726 официально заявляет, что частные детективы Украины не имеют ни малейшего отношения к дополнениям и изменениям, внесённым в указанную выше таблицу. Ни один из частных детективов Украины не был допущен к прямому участию в формировании текста поправок.

Со всей ответственностью заявляем, что после принятия Закона № №3726 частные детективы Украины, которые сегодня работают открыто и легально, будут вынуждены перейти на нелегальное положение!

Конкретные предложения по дополнениям и изменениям в законопроект от Всеукраинской Ассоциации Частных Детективов.

Сравнительная таблица к проекту Закона №3726, подготовленная Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности ко II чтению. (внизу)

Совет Всеукраинской Ассоциации Частных Детективов

Інформація для клієнтів:

ТОВ «Охоронно-юридична компанія «Кольчуга МД»

РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «Охоронно-юридична
компанія «Кольчуга МД»
Філія - Рівненське обласне
управління АТ «Ощадбанк»
р/р 26000300054974
МФО: 333368
РНОКПП: 39587140